Uwaga Rodzice!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy,  iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 1 „Bajeczka” w Obornikach ul. Droga Leśna 29, 64-600 Oborniki tel. 61 29  60 932 reprezentowane przez Dyrektora Panią  Renatę Kijek,

2) Inspektorem Ochrony Danych jest radca prawny Anna Przesławska, kontakt tel. 662 256 188, adres mailowy iodo.oborniki@gmail.com,

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu  wykonania obowiązku ustawowego tj. w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej placówki oraz w celu promocji placówki,

4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art.  6 ust.1 pkt. A ,b, c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe oraz ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty,

5) Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają jedynie osoby legitymujące się stosownym upoważnieniem od administratora w zakresie niezbędnym do wykonania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa lub odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych takie jak np., ubezpieczyciel, firma BHP, system informacji oświatowej,

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu edukacji w placówce,

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

9) Podanie przez Państwa  danych osobowych jest  warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno–wychowawczych w zakresie wymaganym przez ustawę. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie oraz zgoda na utrwalanie wizerunku jest dobrowolna.