OGŁOSZENIE NABÓR NAUCZYCIEL

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
nauczyciela wychowania przedszkolnego 

Dyrektor Przedszkola nr 1 „Bajeczka” w Obornikach
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska nauczycieli wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 „Bajeczka” w Obornikach
w ramach realizacji  projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Oborniki”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,  Nr Osi Priorytetowej: 8. Edukacja,
Działanie: 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie: 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

>> CZYTAJ WIĘCEJ <<