Program "W moim sercu Polska"

We współczesnym świecie wielu z nas dorosłych zapomina o historii, ojczyźnie i o wartościach. Zapatrzeni w szeroko rozumianą globalną wioskę – odwracamy się od własnych korzeni. Może zatem warto się zastanowić, jak w ten ogromny, a zarazem mały świat – wprowadzamy najmłodsze pokolenia? Czy wpajając im miłość i tolerancję dla wszystkich nie zapominamy o miłości do własnej Ojczyzny? Przygotowany program ma służyć dzieciom do otworzenia serc i umysłów na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących. „W moim sercu Polska” poszerza treści z zakresu wychowania patriotycznego i może być realizowany łącznie z innym dowolnie wybranym programem wychowania przedszkolnego.

Wychowanie młodych pokoleń w duchu wartości patriotycznych powinno rozpocząć się już w przedszkolu. Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka oraz kształtowanie jego osobowości. Rezultaty w tym zakresie osiąga się poprzez stosowanie metod opartych na aktywizacji dziecka, a także przez organizowanie kontaktów wychowanków z bliższym i dalszym środowiskiem. To w wieku przedszkolnym tworzą się podstawy osobowości. Przedszkole kształtuje u dzieci określone nawyki, cechy charakteru i zaczątki postaw, jakich wymagać będzie udział w życiu społecznym. U małego dziecka nie kształtuje się dojrzała postawa patriotyczna, ale nasze oddziaływania w tym względzie pozwolą stworzyć podłoże do uczucia przywiązania do własnego miasta, wsi, regionu, jego tradycji – czyli do tzw. „małej ojczyzny”, którą mały człowiek może zobaczyć, dotknąć, poczuć. Zanim ukształtuje się właściwa postawa patriotyczna, postawa wobec Ojczyzny jako całości, która dla małego dziecka jest pojęciem abstrakcyjnym, musimy wyrobić przywiązanie do szczegółowych pojęć: symboli narodowych, obyczajów, obrzędów, ludzi z różnych grup społecznych. I tu wyraźną rolę będzie odgrywała ta innowacja i nauczyciel. Poprzez umożliwienie dzieciom kontaktów z ojczystą przyrodą i kulturą, literaturą (wiersze, opowiadania, legendy) i tradycjami wpłynie w znaczący sposób na przeżycia dzieci, ich zainteresowanie się sprawami Ojczyzny, zaciekawienie światem i życiem ludzi. Małe dziecko uczy się poprzez naśladowanie dorosłych, głównie rodziców i innych członków rodziny. Stąd też początkowo obraz Ojczyzny utożsamia z rodziną. W tym wieku Ojczyznę dla dziecka stanowi dom rodzinny, ulubione miejsca zabaw, bliskie osoby. W miarę poznawania zewnętrznego świata, staje się nią środowisko lokalne, miejsce zamieszkania, a więc i przedszkole, w którym dziecko czuje się bezpieczne. Z biegiem lat obraz ten wzbogaca się i poszerza stając się dla dziecka przedmiotem estetycznym wywołującym szczególne emocje i uczucia. Stąd też ważną rolą przedszkola w kształtowaniu postaw patriotycznych jest dostarczanie wiedzy o najbliższym otoczeniu. Obok bezpośredniej obserwacji, cennym źródłem wiadomości i przeżyć dzieci są zajęcia z zakresu kształtowania mowy i myślenia, w trakcie których wykorzystuje się wiersze, opowiadania, baśnie, legendy, inscenizacje i zagadki. Treści ich związana z poznawaniem środowiska społecznego powinna przemawiać do świadomości, uczuć i wyobraźni dziecka, pokazywać szlachetnością postępowania różnych ludzi i zachęcać do naśladowania. Odrębną problematykę stanowią zaznajamianie dzieci przedszkolnych z symbolami i znakami narodowymi: godłem, barwami narodowymi, hymnem, herbami miast oraz tradycjami ojczystymi. Trzeba dzieciom pewną wiedzę o symbolach i ich znaczeniu, ukształtować właściwy do nich stosunek. Ważną rolę w kształtowaniu postawy patrioty odgrywa też wyrobienie szacunku i dostrzeżenie piękna przyrody ojczystej oraz kultura polska. W kontaktach z lasem, łąką czy morzem wyzwalają się u dzieci przeżycia i emocje , a dzieje naszej kultury są wspaniałym przykładem podtrzymywania tożsamości narodowej. Tacy twórcy dzieł sztuki, jak: Fryderyk Chopin, Jan Matejko czy Henryk Sienkiewicz od pokoleń rozbudzają uczucia patriotyczne i wprowadzają w system wartości. Omówione zagadnienia wchodzą w zakres wychowania patriotycznego i realizowane będą poprzez program „W moim sercu Polska” oraz aktywności zorganizowane dla dzieci i rodziców.

W związku ze 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, przedszkolaki poprzez udział w programie – aktywnie obchodziły to święto, budując przy tym swoją tożsamość oraz poczucie wspólnoty narodowej.

Marlena Krzyścin