PINOKIO

Grupa Pinokio ukończyła projekt edukacyjny pt.: „Ziemia”. Podczas realizacji projektu dzieci kształtowały sprawność fizyczną, zwinność i koordynację wzrokowo-ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych. Inicjowały zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiałów naturalnych. Aktywnie uczestniczyły w zabawach muzycznych i naśladowczych.

W obszarze emocjonalnym dzieci przedstawiały swoje uczucia z użyciem charakterystycznych form wyrazu, dostrzegały wartość emocjonalną otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej. W dalszym ciągu doskonaliły umiejętność rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji oraz uczuć własnych i innych ludzi, kształtowały umiejętność panowania nad emocjami w różnych sytuacjach (doskonaliły umiejętność radzenia sobie z agresją, złością i gniewem). W obszarze społecznym dzieci starały się respektować i tworzyć zasady zabawy w grupie współdziałając w zabawie, uważnie słuchając rówieśników oraz osób dorosłych. Rozwijały umiejętność oceniania swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych  norm grupowych.

Realizując projekt „Ziemia” dzieci posługiwały się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Rozpoznawały litery oraz próbowały odczytywać krótkie wyrazy dotyczące realizowanych treści. Rozwijały umiejętność wypowiadania się na podany temat pełnym zdaniem. Dzieci doskonaliły również umiejętność przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 10. Przyporządkowywały określone cyfry do oznaczenia właściwej liczebności zbioru. Klasyfikowały obrazki ze względu na kształt. Rozwijały umiejętność określania kierunków przedmiotów i wskazywania ich położenia względem własnej osoby. Rozróżniały podstawowe figury geometryczne. Rozwijały swoją naturalną kreatywność w różnych formach aktywności.

Joanna Andrzejewska

W ramach realizacji projektu ,”Mały artysta” przedszkolaki z grupy Pinokio doskonaliły różne obszary swojego rozwoju m. in.: fizyczny, emocjonalny, społeczny oraz poznawczy. Podczas omawianego projektu dzieci rozszerzały swoje informacje na temat zawodu malarza, rzeźbiarza, muzyka oraz aktora. Poprzez filmy edukacyjne dowiedzieliśmy się: „Jak powstaje spektakl teatralny?”, „W co ubrać się do teatru?” oraz „Co to jest papierowy teatr Kamishibai?”. Wspólnie stworzyliśmy teatr cieni, w którym wystawiliśmy spektakl pt. „Czerwony Kapturek”. Bardzo dobrze się przy tym bawiliśmy! Przedszkolaki również uważnie przysłuchiwały się czytanej bajce „Brzydkie kaczątko”, w jej prezentacji został wykorzystany teatrzyk Kamishibai.
Wszyscy wcielili się również w rolę artysty rzeźbiarza i z masy solnej tworzyli swoje arcydzieła. Dzieci spróbowały również swoich sił w „pracowni artysty”. Przedszkolaki wzbogaciły swoją wiedzę w zakresie poznawania liter i liczb: poznaliśmy głoskę i literę:  „R”, „r”, „S” , „s” , „W” , „w” , „Z” , „z” i liczyliśmy w zakresie 10. Podczas trwania tego projektu dzieci zaprosiły swoje Babcie i Dziadków na przedstawienie z okazji ich święta. W ramach podziękowań dla Dziadków wnuki stworzyły piękną pracę plastyczną – „Kwiatek dla Babci i Dziadka”.
Patrycja Kowalczewska

23.01.br. przedszkolaki z grupy Pinokio z okazji dnia Babci i Dziadka zaprosiły swoich najbliższych na przedstawienie pt. ,, Zmartwienie Śnieżynek” . Podczas występu dzieci m. in. recytowały dla swoich Dziadków wierszyki oraz śpiewały piosenki z życzeniami. Po zakończeniu części oficjalnej niecodzienni goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, podczas którego wnuki wręczyły swoim bliskim prezenty. Dodatkowo Babcie i Dziadkowie mogli wysłuchać krótkiego wykładu przeprowadzonego przez funkcjonariusza obornickiej Policji o tym, jak nie paść działaniom oszustów.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie. Z pewnością był dzień pełen uśmiechu, radości i dumy. Życzymy każdemu, aby takich dni w naszym życiu było jak najwięcej!

Wychowawczynie

Grupa „Pinokio” ukończyła kolejny projekt edukacyjny pt.: „Zima”. Dzieci kształtowały nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach, aktywnie uczestniczyły w ćwiczeniach ruchowych z przyborami. Rozwijały sprawność i zwinność ruchową przez zabawy ruchowe i naśladowcze, podczas których wdrażane były do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Dzieci doskonaliły również umiejętność rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi, próbowały wyrazić swoje emocje i uczucia stosownie do sytuacji. Wyrażały emocje za pomocą ruchu (śpiew, taniec, improwizacje). Kształtowały przywiązanie do tradycji rodzinnych, rozwijały wrażliwość na otaczającą rzeczywistość. Budowały również pozytywne relacje rówieśnicze w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania).

Dzieci wyrabiały umiejętność współdziałania w zespole, podporządkowania się określonym zasadom, kształtowały umiejętność okazywania szacunku i wdzięczności członkom rodziny. Doskonaliły umiejętność stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach. Kształtowały postawy prospołeczne (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom). W obszarze poznawczym dzieci wspomagały rozwój mowy oraz umiejętności komunikacyjne. Rozbudzały zainteresowanie światem liter, wyszukiwały wyrazy rozpoczynające się wskazaną literą, rozwijały umiejętność wypowiadania się na temat swojej rodziny (wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: „kuzyn”, „wujek”, „krewny”, „stryjek”, „ciocia”, „prababcia”, „pradziadek”, „szwagier”, „siostrzenica”, „bratanek”). Poznały obraz graficzny głoski „d” – litery „D”, „d”, głoski „y” – litery „y”, „Y”, głoski „b” – litery „B”, „b”. Wspomagały myślenie operacyjne kształtując pojęcie liczby. Rozwijały umiejętność dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie, dodawały i odejmowały na konkretach. Zapoznały się z graficznym zapisem liczby „8” oraz „9”, posługiwały się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–9, kształtowały matematyczne myślenie w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni: „po prawej”, „po lewej”, „z tyłu”, „z przodu”, „obok”, „między”. Poznały zwyczaje i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Wzbogaciły czynne i bierne słownictwo o nazwy potraw, zwyczajów i czynności związanych z Bożym Narodzeniem, uczyły się wybranych fragmentów kolęd. Rozwijały naturalną kreatywność w różnych formach aktywności.

Joanna Andrzejewska

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas radości i serdecznych spotkań w gronie najbliższych. Jak każdego roku, 12 grudnia br. w sali „Pinokio”, odbyło się świąteczne spotkanie z rodzicami. Dzieci z wielkim przejęciem odtwarzały role, prezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne odgrywając inscenizację pt.: „Zmartwienie Śnieżynek”. Świąteczny nastrój podkreślały niecodzienne stroje dzieci, bożonarodzeniowa dekoracja, blask świec i płynące z głośników świąteczne piosenki.

Wychowawczynie

Grupa „Pinokio” ukończyła projekt edukacyjny pt.: „Mój kraj”. Podczas realizacji projektu dzieci rozwijały umiejętność nazywania i wyrażania zarówno własnych emocji i uczuć jak i emocji innych (ludzi i zwierząt) oraz kształtowały umiejętność panowania nad emocjami. Budowały pozytywne relacje rówieśnicze w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania), a także kształtowały postawy patriotyczne.

W obszarze społecznym dzieci wyrabiały umiejętność komunikowania się, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy. Utrwalały posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą miejscowości zamieszkania, nazwą kraju (elementy składowe adresu). Kształtowały przynależność i tożsamość narodową (jestem Polakiem, mieszkam w Polsce). Doskonaliły umiejętność stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach. Próbowały ocenić własne zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Kształtowały postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, w tym rozwijały cechy, z których słyną Polacy (uczynność, gościnność, wspólne śpiewanie).

W obszarze poznawczym dzieci ćwiczyły umiejętność wypowiadania się pełnym zdaniem (na temat własnego miejsca zamieszkania, drogi, jaką dziecko pokonuje z domu do przedszkola i z przedszkola do domu) oraz zadawania pytań i odpowiadania na nie. Kształtowały umiejętność syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej (rozpoznawały litery „t”, „T”, „l”, „L”, „u”, „U”, „k”, „K” wśród innych liter, rozróżniały głoski „t”, „l”, „u”, „k”  w nagłosie i wygłosie). Kształtowały umiejętność globalnego rozpoznawania napisów. Rozwijały myślenie przyczynowo-skutkowe (podróżowanie różnymi środkami lokomocji, różnymi trasami, do różnych miejsc), orientację przestrzenną – określały położenie przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”). Kształtowały umiejętność posługiwania się pojęciami matematycznymi („mały”, „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”). Doskonaliły umiejętność przeliczania przedmiotów w zakresie 7, klasyfikowały przedmioty zgodnie z podanym kryterium (jednym, np. kształt, kolor, wielkość lub dwoma łącznie).

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i naśladowczych. Każdego dnia brały udział w ćwiczeniach porannych, raz w tygodniu
w ćwiczeniach gimnastycznych, podczas których kształtowały zręczność, zwinność, równowagę, orientację oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Wychowawczynie

Drugim projektem realizowanym w grupie „Pinokio” był projekt „Jesienny czas.”W ramach projektu zajmowaliśmy się warzywami i owocami, rozpoznawaliśmy różne rodzaje owoców i warzyw, nazywaliśmy je, poznawaliśmy ich smak i zapach. Budowaliśmy wiedzę na temat zdrowia: dowiedzieliśmy się, co powinniśmy jeść, aby być zdrowym, jak się ubierać, żeby nie zachorować. Nazywaliśmy także jesienne kolory oraz drzewa, uczyliśmy się rozpoznawać drzewa, ich liście oraz owoce i nasiona. Ponadto poznawaliśmy roślinność i mieszkańców lasu. Wiemy, że niektóre zwierzęta zapadają w zimowy sen. Przez cały czas utrwalaliśmy nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia. Wiemy, czym jest zjawisko przemienności dnia i nocy. Często korzystaliśmy z uroków pięknej złotej jesieni, wychodząc na spacery i na plac zabaw, z radością obejrzeliśmy trzy przedstawienia- „Bal u Pani Jesieni”, „Śmieciaki ratują świat” i „Recepta na odwagę”.

Przedszkolaki z grupy „Pinokio” wykazały się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem w  trakcie realizacji projektu, wspólnie stworzyliśmy tematyczną „Siatkę Pytań”, „Beczkę Słów” i „Centrum Badawcze”. Z chęcią uczestniczyły w zajęciach, zdobywały wiedzę i zadawały pytania.

Wychowawczynie

30 września 2019 r. w naszej sali obchodziliśmy Dzień Chłopca. Przy takiej okazji przypomnieliśmy sobie, jak bardzo ważne jest pamiętanie o różnych uroczystościach i świętach bliskich nam osób. Już od samego rana zorganizowałyśmy dla naszych chłopców kilka konkursów: „Kto szybko, ale i dokładnie umie policzyć ciężarki?”, „Czy każdy chłopiec zna wszystkie marki samochodów?”, „Kto ma największe szanse, aby zostać piłkarzem?”. W odczuciu dziewczynek wszyscy  spisali się na medal! Uwieńczeniem tych konkurencji był konkurs tańca, w którym chłopcy wykazali się ogromną kreatywnością, wyobraźnią i poczuciem rytmu. W ramach nagrody, z okazji Dnia Chłopca- dziewczynki obdarowały naszych małych panów słodkim upominkiem. Przez cały dzień wszystkim towarzyszył dobry humor i chęć do zabawy, było miło i odświętnie. Życzymy naszym Chłopcom, aby rośli w zdrowiu i byli szczęśliwi!
Wychowawczynie

We wrześniu nasza grupa realizowała projekt „Przedszkole”. W ranach projektu uczestniczyliśmy w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych, wspaniale bawiliśmy się podczas zabaw ruchowych, konstrukcyjnych i naśladowczych. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób należy szukać wsparcia w sytuacjach trudnych oraz ćwiczyliśmy nazywanie i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych. Ustaliliśmy „Kodeks grupowy”- reguły i zasady obowiązujące podczas pobytu w przedszkolu oraz podczas zabaw, poznaliśmy także zasady poruszania się w terenie zabudowanym (droga dziecka z domu do przedszkola i z przedszkola do domu, znajomość zasad przechodzenia przez jezdnię). Ponadto poznaliśmy zawody związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak). Spotkaliśmy się z panią Anią B., która przeprowadziła zajęcia w ramach programu „Dzielni mali ratownicy”.

Z zapałem ćwiczyliśmy umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego). Szacowaliśmy „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczaliśmy zbiory zabawek, wskazywaliśmy gdzie jest więcej, gdzie jest mniej. Ćwiczyliśmy również umiejętność zadawania pytań i odpowiadania na nie, doskonaliliśmy analizę słuchową na poziomie sylaby.

Wychowawczynie

19  września br. wybraliśmy się na wykopki do gospodarstwa agroturystycznego „KidsFarm” w Przecławiu. Dzień był piękny i słoneczny, więc wszystkim dopisywał humor i radosny nastrój!

Przedszkolaki mogły odwiedzić uroczych mieszkańców farmy: koniki (Arko, Rusłana, Doli, Mirę, Neona, Hossę, Sierrę, Sylwka, Cindy, Bonę, Blankę, Williana), kózki (Melę, Rubi, Peppę, Messiego, Ronalda), krówkę Milkę, owieczki Kasię i Basię, barana Jeremiego, świnkę Meggi, żółwie, króliki, rybki, świnki morskie i różnobarwne ptaki. Nasi milusińscy dowiedzieli się o tym, w jaki sposób dba się o zwierzęta, jak należy nawiązywać z nimi kontakt, co stanowi ich pokarm. Największą atrakcją tego dnia były wykopki! Wielką frajdę sprawiła dzieciom możliwość zbioru ziemniaków prosto z pola. Wszyscy pracowali z ochotą i ogromnym zapałem!

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak niezwykle przyjemną i drogocenną lekcją przyrody, był pobyt w gospodarstwie! Uwieńczeniem tego pogodnego dnia był wspólny posiłek i zabawy na wiejskim podwórku. Na pożegnanie, każdy przedszkolak otrzymał do domu ziemniaki- wszyscy zasłużyli bowiem na nagrodę za wzorowo wykonana pracę!

Grupa Pinokio ukończyła projekt „Dookoła świata”. W minionym miesiącu rozbudzaliśmy zainteresowania otaczającym nas światem, ciekawość poznawczą, a także chęć odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie. Kształtowaliśmy postawę poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności z własnymi sądami. Wzbogacaliśmy nasz czynny i bierny słownik o nazwy kontynentów, państw, stolic. Rozmawialiśmy o Układzie Słonecznym przybliżając nazwy planet i ciał niebieskich. Doskonaliliśmy umiejętność pisania po śladzie oraz odtwarzania z pamięci wzorów poznanych liter. Kształtowaliśmy umiejętność rozpoznawania i nazywania nowych liter: „g”, „G”, „ł”, „Ł”, „f”, „F”. Rozwijaliśmy umiejętność czytania liter, sylab, wyrazów i prostych tekstów. Odpowiadając na pytania staraliśmy się wypowiadać pełnymi zdaniami. Zdobywaliśmy także doświadczenia sprzyjające porównywaniu czasu wykonanych czynności. Posługiwaliśmy się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 13. Wykonywaliśmy wiele działań – dodawania i odejmowania na konkretach (z wykorzystaniem liczmanów). Utrwalaliśmy poznane figury geometryczne tworząc je z różnych materiałów. Braliśmy udział w zajęciach z kodowania, podczas których rozwijaliśmy logiczne myślenie oraz umiejętność pracy w zespole. Rozwijaliśmy także naszą sprawność ruchową poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy na świeżym powietrzu. Przed nami kolejny projekt edukacyjny „W przyjaźni z przyrodą”, zachęcamy do współpracy 🙂

Joanna Andrzejewska

Grupa „Pinokio” zakończyła projekt edukacyjny „Mali artyści”. W miesiącu lutym kształtowaliśmy postawę aktywnego odbiorcy sztuki muzycznej, budowaliśmy świadomość, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe i może sprawiać przyjemność. Rozwijaliśmy zdolność do współuczestnictwa w realizacji zadań podejmowanych w parach, zespole lub z całą grupą, kształtowaliśmy umiejętność traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych członków grupy, wdrażaliśmy do właściwego zachowania się w miejscach publicznych oraz do przejawiania troski o estetykę i czystość otoczenia. Budowaliśmy poczucie własnej wartości, pewności siebie i odpowiedzialności.

W obszarze emocjonalnym wdrażaliśmy do rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą nam w kontakcie ze sztuką. Rozwijaliśmy umiejętność wyrażania emocji związanych z tworzeniem i słuchaniem muzyki. Budowaliśmy motywację do podejmowania działań inspirowanych muzyką, rozwijaliśmy wrażliwość estetyczną dzieci w odniesieniu do muzyki, ruchu i plastyki oraz wdrażaliśmy do wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia, bohaterów literackich itp.

Doskonaliliśmy również umiejętność różnicowania dźwięków, odtwarzania układu dźwięków na podstawie rytmu graficznego, wdrażaliśmy do słuchania muzyki klasycznej i rozrywkowej, rozwijaliśmy umiejętność przedstawiania muzyki ruchem. Utrwalaliśmy umiejętność przeliczania i dodawania w zakresie 10 (na liczmanach). Próbowaliśmy zapisywać liczby za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli. Posługiwaliśmy się liczebnikami głównymi i porządkowymi oraz pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej. Stosowaliśmy w praktyce poznane znaki matematyczne „<”, „>”, „=”. Poznaliśmy modele monet, banknotów o niskich nominałach oraz znaczenie pieniędzy w  życiu człowieka i w gospodarstwie domowym. Rozwijaliśmy umiejętność komunikowania się z innymi za pomocą dźwięków, rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy poznane instrumenty. Kształciliśmy umiejętność rozpoznawania i nazywania liter „r”, „R”, „s”, „S” oraz „z”, „Z”, doskonaliliśmy umiejętność tworzenia wyrazów z określonych liter, rozwijaliśmy umiejętność czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter. Kształtowaliśmy umiejętność kodowania i dekodowania informacji podanych za pomocą umownego kodu graficznego.

W obszarze fizycznym kształtowaliśmy sprawność w zakresie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, wdrażaliśmy do tworzenia własnych układów ruchowych. Doskonaliliśmy umiejętność prawidłowego napięcia mięśni dłoni pozwalającego na wykonanie pracy manualnej oraz wyrabialiśmy umiejętność prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania i pisania. Rozwijaliśmy umiejętność kreślenia znaków literopodobnych, symboli i nowo poznanych cyfr i liter. Wyrabialiśmy sprawność i dokładności w wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych oraz wspieraliśmy wielokierunkową aktywność dziecka sprzyjającą nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju.

Joanna Andrzejewska

W styczniu grupa Pinokio realizowała projekt pt.: „Nowy rok – mija czas”. Tworząc Centrum Badawcze zdobywaliśmy wiadomości o otaczającej nas rzeczywistości przyrodniczej. Usystematyzowaliśmy naszą wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych (elementów pogody, zjawisk charakterystycznych dla poszczególnych pór roku) oraz pojęć dotyczących następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazw pór roku, dni tygodnia oraz miesięcy). Kształtowaliśmy również świadomość własnej roli społeczne w rodzinie oraz ról innych jej członków. Wzmacnialiśmy więzi rodzinne poprzez wspólne świętowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, podczas której rozwijaliśmy swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne. Realizując projekt posługiwaliśmy się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych. Doskonaliliśmy przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów, rozwijaliśmy umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach. Ćwiczyliśmy czytanie sylab i wyrazów tworzonych z poznanych liter oraz czytanie globalne. W dalszym ciągu doskonaliliśmy syntezę i analizę słuchowo-wzrokową niezbędną do nauki czytania. Poznaliśmy również drukowaną i pisaną literę „B”, „b” oraz „P”, „p”. Rozwijaliśmy naszą sprawność manualną przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych, a także sprawność ruchową poprzez aktywny udział w ćwiczeniach gimnastycznych, grach i zabawach ruchowych. Dziękujemy za wszelką pomoc udzieloną w minionym miesiącu, zapraszamy do udziału w kolejnym projekcie edukacyjnym.

Joanna Andrzejewska

Grupa Pinokio zakończyła kolejny w tym roku projekt edukacyjny pt. „Jesień”. Podczas jego realizacji doskonaliliśmy umiejętność obserwowania przyrody, dzieliliśmy się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami. Poszerzaliśmy  swoją  wiedzę  na  temat  lasu i  wynikających  z  niego  korzyści. Podczas spaceru odkrywaliśmy uroki pięknej polskiej jesieni, zebrane dary lasu umieściliśmy w naszym jesiennym Centrum Badawczym, do którego każdego dnia zaglądaliśmy przeprowadzając liczne doświadczenia. Uczyliśmy się rozróżniać drzewa oraz gatunki roślin i zwierząt występujących w lesie. Zapoznaliśmy się także z zasadami, których należy w nim przestrzegać i próbowaliśmy się do nich dostosować. Rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy warzywa i owoce zarówno te rodzime jak i zagraniczne dostępne w naszym kraju. Wyodrębnialiśmy charakterystyczne dla nich cechy takie jak kształt, barwa, smak i zapach. Kształtowaliśmy także umiejętności kulinarne samodzielnie przyrządzając sałatkę owocową. Klasyfikowaliśmy przedmioty spełniające podany warunek (wielkość, kolor, kształt). Tworzyliśmy zbiory o takiej samej liczbie elementów, ustawialiśmy elementy rosnąco i malejąco. Rozwijaliśmy znajomość pojęć matematycznych, rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich i klasyfikowania ich według kilku wybranych cech. Poznaliśmy także obraz graficzny liczby „2”, „3”, „4”, a także obraz graficzny liter: „A”, „a”, „E”, „e”, „I”, „i”, „M”, „m”. Tworzyliśmy również liczne jesienne prace plastyczne, które pięknie zdobiły naszą szatnię.

Dziękujemy za pomoc w organizacji materiałów niezbędnych do realizacji projektu, zachęcamy do dalszej współpracy.

Joanna Andrzejewska

Grupa Pinokio zakończyła projekt pt.: „Człowiek”. Przez cztery tygodnie uczyliśmy się nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie itp.). Kształtowaliśmy uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim, wzmacnialiśmy serdeczne relacje ze swoją rodziną oraz budowaliśmy naszą wiedzę o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski, i co robią bliscy, aby było nam z nimi dobrze. Rozwijaliśmy umiejętności wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób oraz wdrażaliśmy do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków dziecka). Doskonaliliśmy także umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych.

Ponadto poznaliśmy drukowaną i pisaną literę „D”, „d”, „Y”, „y”. Doskonaliliśmy syntezę i analizę słuchowo-wzrokową niezbędną do nauki czytania, budowaliśmy czynny i bierny słownik dziecka (dotyczący domu, rodziny, przyjaciół). Poznaliśmy obraz graficzny liczby 8. Doskonaliliśmy umiejętność przeliczania w zakresie 8 (w przód i wspak), posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8, umiejętność przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej). Dodawaliśmy i odejmowaliśmy na konkretach.

Doskonaliliśmy umiejętność śpiewania poznanych piosenek przy różnych okazjach oraz wspieraliśmy działania twórcze w różnych dziedzinach aktywności. Kształtowaliśmy poczucie rytmu i umiejętność interpretacji muzyki ruchem, a także rozwijaliśmy sprawność ruchową poprzez udział w zabawach ruchowych, muzycznych i naśladowczych.

Joanna Andrzejewska

 

We wtorek, 08 stycznia 2019r., dzieci z grupy Pinokio zaprosiły swoich Dziadków i Babcie na uroczystość z okazji ich święta. Wyrażając szacunek i przywiązanie- Przedszkolaki wdzięcznie zaprezentowały program artystyczny. Po krótkim występie dzieci wręczyły swoim najbliższym wspólnie przygotowane upominki, po czym zaprosiły na pyszne chruściki. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze, radości i wzruszeniom nie było końca.

Joanna Andrzejewska

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas spokoju, ciepła i radości. Przy dźwiękach kolęd i pastorałek dzieci z grupy „Pinokio” wprowadziły swoich rodziców w coroczne świąteczne spotkanie jasełkowe. Tym razem wcieliły się one w bajkowe postacie. Mali aktorzy z zaangażowaniem przedstawili swoje role, złożyli u żłóbeczka przyniesione dary oraz pokłonili się narodzonemu Jezusowi. Po przedstawieniu dzieci wręczyły gościom makaronowe choinki oraz złożyły świąteczne życzenia. Spotkanie umiliła wizyta Świętego Mikołaja, który zawitał z workiem pełnym prezentów, którymi obdarował dzieci. Na zakończenie występów artystycznych rodzice zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Wszystkim zebranym udzielił się świąteczny nastrój pełen życzliwości i zadumy.

Grupa Pinokio ukończyła kolejny projekt pt. „Ziemia”. Realizując treści programowe wzbogacaliśmy naszą wiedzę na temat kraju i jego stolicy. Rozmawialiśmy na temat symboli narodowych, godła, hymnu i barw narodowych Polski. Rozbudzając poczucie przynależności narodowej odśpiewaliśmy Hymn Polski w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości. Poznaliśmy miejscowości takie jak Kraków, Warszawa, Toruń oraz związane z nimi postacie, wydarzenia historyczne mające ważne znaczenie dla naszego kraju. Rozwijaliśmy logiczne myślenie przez odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości. Kształtowaliśmy poczucie czasu – wskazywanie zmian, co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat.

Poznaliśmy kolejne drukowane i pisane litery: „L”, „l”, „U”, „u”, „K”, „k”.
Poznaliśmy również obraz graficzny liczb 6 oraz 7.  Doskonaliliśmy umiejętność przeliczania w zakresie 7, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, porównywaliśmy liczebności zbiorów, dodawaliśmy i odejmowaliśmy na konkretach.  Poznaliśmy także budowę komputera w ramach projektu „Wstęp do programowania” oraz tworzyliśmy własne laptopy.

Kształtowaliśmy sprawność fizyczną, zwinność i koordynację wzrokowo-ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych i naśladowczych, a także w czasie zajęć z programu „Multisensoraki”.

Przed nami projekt „Człowiek”, zapraszamy do współpracy!

Wychowawczynie

Grupa „Pinokio” zakończyła projekt edukacyjny pt.: „Przedszkole”. Przez cztery tygodnie kształtowaliśmy umiejętność zachowania ostrożności w ruchu drogowym, wdrażaliśmy do bezpiecznego poruszania się po drogach i podczas spacerów oraz na placu zabaw. Rozpoznawaliśmy sytuacje zagrażające naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu. Rozwijaliśmy zasób słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Gościliśmy również przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji, który podsumował nasze wiadomości na temat bezpieczeństwa.

Doskonaliliśmy umiejętność rozpoznawania figur geometrycznych, w tym wskazywania kształtów w najbliższym otoczeniu. Ćwiczyliśmy odwzorowywanie i odtwarzanie układów graficznych. Rozwijaliśmy umiejętność dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie.

Pracowaliśmy nad naszymi emocjami; kształtowaliśmy umiejętność ich rozpoznawania, nazywania, rozumienia uczuć własnych i innych ludzi. Rozbudzaliśmy samodzielność, obowiązkowość w kontekście podjętych czynności i wykonywanych zadań (prawa i obowiązki przedszkolaka). Utworzyliśmy kodeks przedszkolaka, dzięki któremu uczymy się przestrzegać norm postępowania.

Doskonaliliśmy umiejętność klasyfikowania przedmiotów zgodnie z ich wielkością, kolorem oraz kształtem, tworzyliśmy zbiory o takiej samej liczbie elementów. Kształtowaliśmy matematyczne myślenie w zakresie orientacji  przestrzennej, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni.

Rozwijaliśmy naszą mowę, myślenie, koncentrację uwagi oraz percepcję wzrokową poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych, wymyślanie ich zakończenia. Doskonaliliśmy słuch fonematyczny dokonując analizy i syntezy wyrazów, wyrabialiśmy gotowość do pisania poprzez kreślenie po śladzie, kontynuowanie wzorów graficznych. Poznaliśmy również obraz graficzny litery „o”, „O” oraz liczby „1”. Kształtowaliśmy naszą wrażliwość muzyczną (wystukiwaliśmy rytm, reagowaliśmy na tempo oraz sygnał dźwiękowy), poruszaliśmy się w rytm muzyki doskonaląc poznane układy taneczne. Rozwijaliśmy sprawność ruchową aktywnie uczestnicząc w zabawach ruchowych, rytmicznych, naśladowczych oraz ćwiczeniach gimnastycznych.

Ponadto braliśmy udział w Dniu Przedszkolaka, gdzie mieliśmy okazję zaprezentować dla wszystkich przedszkolaków piosenkę pt.: „Przedszkole drugi dom” oraz posłuchać wiersza „Stefek Burczymucha” czytanej przez Pana Burmistrza Obornik.

Zapraszamy do współpracy w realizacji kolejnego projektu edukacyjnego.

Joanna Andrzejewska

18 maja br.- grupa „Pinokio” obchodziła wraz ze swoimi bliskimi- „Dzień Rodziny”. W piękny słoneczny dzień,  spotkaliśmy się w Dąbrówce Leśnej, by na łonie przyrody- uczcić rodzinne więzi. Przedszkolaki przedstawiły montaż słowno-muzyczno-taneczny. Nie zabrakło pięknych wierszy, życzeń z głębi serca, a także piosenek i nowoczesnych układów tanecznych. Wszyscy zebrani byli bardzo wzruszeni!

Po części artystycznej, nastąpił czas biesiadowania. Przy pysznym posiłku i zabawie na świeżym powietrzu- czas mijał nam niezmiernie miło i szybko!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Drogim Rodzicom za czynne zaangażowanie się w organizację tego cudownego „Dnia Rodziny”!

W kwietniu w naszej grupie realizowany był projekt: „W gospodarstwie”. W pierwszym i drugim  tygodniu  projektu  rozmawialiśmy na temat zwierząt mieszkających w gospodarstwie wiejskim. Utrwalaliśmy nazwy  zwierząt, przypominaliśmy sobie, jak nazywają się ich młode oraz pomieszczenia, w których mieszkają. Odkrywaliśmy ich zwyczaje i ulubione pokarmy. Dowiedzieliśmy się, które zwierzęta wykluwają się z jajek. Przy okazji poznaliśmy budowę jajka. Rozmawialiśmy także na temat nabiału oraz jego przetworów- serów, jogurtów, kefirów.

W trzecim tygodniu rozmawialiśmy na temat pracy rolnika. Omówiliśmy jego obowiązki w gospodarstwie wynikające z pory roku. Poznaliśmy dawne i współczesne maszyny rolnicze. Dowiedzieliśmy się, jak powstaje cukier oraz chleb. Nauczyliśmy się rozróżniać wybrane zboża, produkty pochodzenia zbożowego (kasze i płatki), a także rodzaje pieczywa.

W naszej sali stworzyliśmy wiejski kącik, a także tematyczną Siatkę Pytań. Oglądaliśmy wiele filmów edukacyjnych o życiu na wsi, słuchaliśmy ludowych piosenek i tańczyliśmy tańce w rytmie folku.

Wychowawczynie

W marcu zakończyliśmy kolejny projekt edukacyjny: „Wiosenne przebudzenie”. W ramach projektu z uwagą obserwowaliśmy przyrodę, z zapałem szukając oznak upragnionej wiosny. Nasze obserwacje zaznaczaliśmy w kalendarzach pogody, które stały się ozdobą naszej sali. Rozmawialiśmy o tym, co zmienia się w przyrodzie wraz z nadchodzącą wiosną (pierwsze kwiaty, młode listki, powrót ptaków z ciepłych krajów). Utrwalaliśmy znajomość nazw dni tygodnia, nazw miesięcy- z uwzględnieniem właściwej pory roku. Wyjaśniliśmy sobie, co oznacza powiedzenie: „W marcu jak w garncu”.

Poznaliśmy wiele wiosennych kwiatów, stworzyliśmy w Kąciku Badawczym prawdziwie wiosenny ogród! Dowiedzieliśmy się, że niektóre kwiaty wyrastają z nasion, a niektóre z cebulek. Ustalaliśmy także, co jest potrzebne do roślinom do wzrostu.

Rozmawialiśmy również na temat wiosennych porządków. Poznaliśmy przedmioty, dzięki którym możemy posprzątać w domu, a także te, które pomogą nam w ogrodowych pracach porządkowych. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądają najczęściej spotykane wiosenne ptaki, a podczas spacerów podpatrywaliśmy ich życiowe zwyczaje.

W ostatnim tygodniu trwania projektu przygotowywaliśmy się do Świąt Wielkanocnych. Omawialiśmy polskie tradycje wielkanocne, potrawy oraz symbolikę produktów przeznaczonych do „Święconki”. Poznawaliśmy różne sposoby ozdabiania wielkanocnych jaj (pisanki, kraszanki, drapanki).

W trakcie realizacji projektu:

  • Odwiedziliśmy obornicką Bibliotekę Publiczną i uczestniczyliśmy w wiosenno-wielkanocnych zajęciach,
  • Wypełnialiśmy „Beczkę Słów”- wiosennymi hasłami, a także tworzyliśmy tematyczną Siatkę Pytań,
  • Stworzyliśmy kolorowy Kącik Badawczy,
  • Oglądaliśmy filmy edukacyjne na platformie- związane z wiosenną przyrodą i tradycjami Świąt Wielkanocnych,
  • Wykonaliśmy szereg prac plastycznych,
  • Uczestniczyliśmy w Rekolekcjach Wielkopostnych w Kościele Miłosierdzia Bożego,
  • Przygotowywaliśmy gaiki na obchody „Pierwszego Dnia Wiosny” i radośnie obchodziliśmy w przedszkolu ten niezwykły dzień.

Wychowawczynie

Kolejny projekt w naszej grupie nosił tytuł: „W dawnych czasach”. W sali stworzyliśmy tematyczne Centrum Badawcze, Siatkę Pytań i Beczkę Słów. W pierwszym tygodniu projektu odbyliśmy podróż do prehistorycznych czasów: rozmawialiśmy o tym, jak wyglądała wtedy Ziemia, rośliny i zwierzęta, w tym dinozaury. Dowiedzieliśmy się, że węgiel i sól to pozostałości po pradawnych czasach. Poznaliśmy również wygląd i zwyczaje jaskiniowców. Odkryliśmy tajemnice zawodu archeologa. Tworzyliśmy nasze własne skamieliny z masy solnej, w których odciskaliśmy różne przedmioty.

W kolejnym tygodniu poznaliśmy tajemnice kosmosu- nazwy obiektów, które znajdują się we wszechświecie; nazwy i położenie planet, układ wybranych gwiazd. Wspólnie zastanawialiśmy się, dlaczego istnieje naprzemienność dnia i nocy, a także jakie są  różnice w długości cienia rzucanego przez patyk- o różnych porach dnia. W wyobraźni odbyliśmy loty kosmiczne i spotkaliśmy się z przedstawicielami innych Galaktyk. Przeprowadziliśmy wiele obserwacji słońca i stworzyliśmy szereg prac plastycznych związanych z przestrzenią kosmiczną.

Wychowawczynie 🙂

Podsumowanie projektu „Zimowy kalendarz”

Przez cztery tygodnie stycznia realizowaliśmy projekt „Zimowy kalendarz”. W ramach projektu rozmawialiśmy o upływie i następstwie  czasu. Dowiedzieliśmy się o różnych rodzajach kalendarzy i zegarów. Poznaliśmy znaczenie słowa kalendarz i nauczyliśmy się odnajdywać w nim ważne daty. Rozmawialiśmy o nocy sylwestrowej i noworocznych postanowieniach. Oglądając zdjęcia z różnych okresów życia innych ludzi, nauczyliśmy się, że z każdym dniem stajemy się starsi. Utrwaliliśmy nazwy dni tygodnia i nauczyliśmy się nazw wszystkich miesięcy. Omówiliśmy też cechy charakterystyczne każdego miesiąca.

W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o śniegu. Zastanawialiśmy się, skąd się bierze śnieg i dlaczego topi się pod wpływem ciepła. Poznaliśmy cyfrę 4. Uczyliśmy się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów, dokładaliśmy i zabieraliśmy elementy ze zbioru tak, aby zostały cztery elementy. Uczyliśmy się pisać cyfrę 4.

W trzecim tygodniu projektu- rozmawialiśmy na temat starszych ludzi, zastanawialiśmy się, dlaczego i jak powinniśmy im pomagać. Mówiliśmy także na temat roli, jaką odgrywają w życiu rodziny- babcie i dziadkowie. Stworzyliśmy grupową galerię- portrety naszych dziadków. Nauczyliśmy się wierszy i piosenek z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz zrobiliśmy upominki dla bliskich. Zaprosiliśmy ukochanych dziadków na „Bajkowe jasełka” i występ na ich cześć. W ramach akcji „ Babciu, Dziadku nie dajcie się oszukać” odwiedził nas funkcjonariusz obornickiej Policji, który opowiedział nam o tym jak możemy ustrzec nasze babcie oraz dziadków przed oszustwem, rozmawiał także z dziećmi na temat bezpiecznych zachowań. Stworzyliśmy „Poradnik bezpiecznego seniora”, bo jak wiadomo świadomy dorosły to gwarancja świadomego malucha!

W ostatnim tygodniu projektu rozmawialiśmy na temat sportów zimowych i bezpiecznych zabaw na śniegu. Zastanawialiśmy się, dlaczego w zimie trzeba zakładać ciepłe ubrania i co to znaczy hartować organizm. Wspólnie stworzyliśmy kodeks „Bezpiecznej zimowej zabawy”. Poznaliśmy także różne dyscypliny sportów zimowych i nauczyliśmy się je nazywać (także po angielsku).

Wychowawczynie 🙂

„Kochamy Babcię i Dziadka- najbardziej na świecie!!!”

16 stycznia br.- gościliśmy w naszej grupie Drogie Babcie i Kochanych Dziadków. Dzieci przedstawiły miłym gościom swoje „Bajkowe jasełka”, a także zaśpiewały piosenki na ich cześć, recytowały wiersze i odtańczyły dwa tańce  (tradycyjnego „Gąsiora” i dyskotekowe „Mamma mia”). Dziadkowie z entuzjazmem przyjęli występ swoich wnuków. Uściskom i przytulasom- nie było końca! Nie licząc przerwy na przepyszne przedszkolne chruściki 🙂 To było wzruszające i niezwykle radosne spotkanie!

Wychowawczynie 🙂

Tworzymy ”Picture Dictionary”

Dnia 24 stycznia br.- w ramach realizacji projektu ”Zimowy kalendarz”, na zajęciach języka angielskiego stworzyliśmy ”Picture Dictionary”, czyli słownik obrazkowy. Celem naszej pracy było powtórzenie poznanego słownictwa związanego z tematyką obecnej pory roku, czyli: elementy krajobrazu zimowego, zimowy sprzęt sportowy, sport zimowe, a także zimowe ubrania. Każde dziecko przygotowało ilustracje wylosowanego słowa, następnie wspólnie zaprojektowaliśmy stronę tytułową oraz układ graficzny naszego słownika.

Zapraszamy serdecznie rodziców do zapoznania się z naszym słownikiem obrazkowym, który znajduję się na gazetce w szatni!

Katarzyna Tomaszewska

18 grudnia br.- w naszej grupie odbyło się świąteczne spotkanie z rodzicami. To było niezwykle miłe i radosne przeżycie! Nasze wspaniałe dzieci przedstawiły swoim najbliższym „Bajkowe jasełka”. Rodzice mieli niebywałą okazję, aby przenieść się w magiczny świat bajek, dobrych ludzi i pięknych utworów muzycznych. To cudowne spotkanie, na długo pozostanie w naszych sercach i pamięci!

Realizacja projektu „Sztuka wokół nas” w grupie Pinokio

W ciągu trzech tygodni grupa Pinokio zrealizowała kolejny projekt: „Sztuka wokół nas”. W pierwszym tygodniu trwania projektu stworzyliśmy w sali galerię zdjęć swojej bliższej i dalszej rodziny, nazywaliśmy poszczególnych jej członków. Rozmawialiśmy na temat dawnych zabaw i zabawek z przeszłości. W Centrum Badawczym pojawiły się aparaty fotograficzne, klisze oraz dawne przedmioty przyniesione przez dzieci. Uczestniczyliśmy w wycieczce do Zakładu Fotograficznego „Foto- Janasek”, gdzie zapoznaliśmy się z procesem powstawania zdjęć, obejrzeliśmy wyposażenie zakładu i wysłuchaliśmy wielu ciekawostek o sposobach wywoływania zdjęć.

W drugim tygodniu trwania projektu obcowaliśmy z muzyką. Często graliśmy na instrumentach zgromadzonych w naszym kąciku muzycznym, a także nasłuchiwaliśmy różnych dźwięków z otoczenia. Poznaliśmy nowe pojęcia, między innymi: orkiestra, nuta, batuta, dyrygent, filharmonia. Dowiedzieliśmy się, że muzykę można zapisać na pięciolinii. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z muzykami z zespołu Brass Band. Usłyszeliśmy dźwięki wydawane przez saksofon, trąbkę i puzon. Mogliśmy aktywnie uczestniczyć w niezwykłym spotkaniu oraz poznać budowę tych instrumentów.

W trzecim tygodniu trwania projektu zajmowaliśmy się pracą malarza i rzeźbiarza. Dowiedzieliśmy się, co znaczą pojęcia: sztuka, artysta, eksponat, paleta, blejtram i wiele innych. Poznaliśmy również, w jaki sposób tworzy się filmy animowane, co to jest graffiti i w jakim celu powstały muzea. Oglądaliśmy prezentację multimedialną „Sztuka. A co to takiego?”. Mieliśmy wielką przyjemność uczestniczyć w spotkaniach z paniami zajmującymi się rzeźbą: panią Małgorzatą Witaszak oraz panią Anną Wólczyńską. Dzieci poznały różnorodne rodzaje  rzeźb oraz materiały, z których mogą one powstać, a także sposoby ich utrwalania. Wiele radości dostarczyła naszym dzieciom wizyta pana Romualda Siwickiego, artysty zajmującego się malarstwem. Pan Siwicki pokazał dzieciom swoje obrazy oraz ciekawie opowiadał o swojej pasji. Przedstawił także narzędzia i przybory niezbędne malarzowi do pracy oraz namalował piękny jesienny krajobraz.

W ostatnim tygodniu wybraliśmy się do Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, gdzie obejrzeliśmy wystawę „Rzeczy mówią”. Mieliśmy okazję podziwiać wiele dzieł powstałych w dawnych latach oraz dowiedzieliśmy się, w jaki sposób mogą być one eksponowane, konserwowane i rekonstruowane. Braliśmy również udział w warsztatach plastycznych „Aniołek”. Zwieńczeniem wycieczki do Poznania była wycieczka na Stary Rynek i oglądanie poznańskich koziołków.

Realizacja projektu „Sztuka wokół nas” dostarczyła dzieciom niezapomnianych wrażeń estetycznych, przeżyć i wzruszeń. Zachęciła je do tworzenia swoich prac z różnorodnych materiałów plastycznych i wzbogaciła ich wiedzę. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam odkrywać piękno w różnorodnej formie oraz zrealizować projekt.

                                                                                                             Wychowawczynie

Realizacja projektu „Kolorowa jesień” w grupie „Pinokio”

Wraz z końcem października zakończyliśmy drugi projekt w naszej grupie- „Kolorowa jesień”.  Podczas jego  realizacji stworzyliśmy „Siatkę Pytań”, „Centrum Badawcze” i „Jesienny kącik” w sali.

Na początku rozpoznawaliśmy różne rodzaje owoców i warzyw, nazywaliśmy je, poznawaliśmy ich smaki i zapachy. Dowiedzieliśmy się, gdzie rosną  różne owoce i warzywa, a także dlaczego ich jedzenie jest tak ważne dla naszego zdrowia.  Przeliczaliśmy podane warzywa, dokładaliśmy je lub odkładaliśmy je tak, by otrzymać podaną liczbę warzyw. Poznaliśmy literę „o”- jak „owoce” lub „Ola”. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę „o” na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Podejmowaliśmy próby odszukania liter o, O w podanych wyrazach i zdaniach. Śpiewaliśmy piosenkę „Jarzynowy wóz” i słuchaliśmy utworów: „Na straganie” i „Rzepka”. Przygotowaliśmy także samodzielnie soczystą i zdrową sałatkę owocową i aktywnie uczestniczyliśmy w „Święcie Pieczonego Ziemniaka”.

Następnie zajmowaliśmy się tematem zdrowia. Dowiedzieliśmy się, co powinniśmy jeść, aby mieć dużo siły i energii, i jak się ubierać, żeby nie zachorować. Poznaliśmy różne dyscypliny sportowe, nazywaliśmy sportowców, którzy je uprawiają, dowiedzieliśmy się też, co to jest olimpiada sportowa i co oznaczają olimpijskie koła. Rozpoznawaliśmy różne gabinety lekarskie oraz narzędzia niezbędne w pracy lekarzy różnych specjalności (pediatry, stomatologa, laryngologa). Dużo czasu poświęciliśmy na zabawy ruchowe, bo przecież ruch to zdrowie! Z zapałem i radością biegaliśmy, skakaliśmy, rzucaliśmy woreczkami do celu oraz spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu.

W październiku poznawaliśmy także jesienny park. Zastanawialiśmy się, po czym poznajemy, że jesteśmy w parku. Nazywaliśmy jesienne kolory oraz rośliny i zwierzęta, które można spotkać jesienią w parku. Uczyliśmy się rozpoznawać drzewa, ich liście oraz owoce i nasiona. Układaliśmy rytmy z liści, kasztanów i żołędzi, robiliśmy korale z jarzębiny. Poznaliśmy literę „a” jak „aparat” lub „Ala”. Odszukiwaliśmy litery „a”, „A” w tekstach, uczyliśmy się je kreślić. Ponadto realizowaliśmy temat „Jesień w lesie”, poznawaliśmy jego roślinność i mieszkańców. Dowiedzieliśmy się, że niektóre zwierzęta zapadają w zimowy sen. Poznaliśmy zasady zachowania w lesie. Dużo czasu poświęciliśmy zabawom z wykorzystaniem materiału przyrodniczego: kasztanów, żołędzi, liści, gałęzi, szyszek itp. Klasyfikowaliśmy je, przeliczaliśmy, dokładaliśmy lub odkładaliśmy tak, by otrzymać podana liczbę elementów. Poznaliśmy literę „l”, „ L”, jak „las” lub „Leon”. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę „l” na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Podejmowaliśmy próby czytania wyrazów z poznanych liter: „o”, „a”, „l”. Graliśmy również na instrumentach i śpiewaliśmy przepiękną piosenkę „Jesienny czas”.  Uczestniczyliśmy także w wycieczce do Nadleśnictwa Oborniki i wykonaliśmy różne prace plastyczne.

W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o jesiennych przetworach. Wskazywaliśmy warzywa i owoce, z których można zrobić soki, kompoty, dżemy, powidła, marmoladę. Stworzyliśmy w naszej sali mini-spiżarnię i smakowaliśmy przepyszne przetwory przyniesione z domu. Zwiedziliśmy także przedszkolną spiżarnię z panią intendent- Renatą Linką. Dużo czasu poświęciliśmy zabawom z wykorzystaniem owoców i warzyw. Klasyfikowaliśmy je, przeliczaliśmy, dokładaliśmy lub odkładaliśmy tak, aby otrzymać podana liczbę elementów. Poznaliśmy liczbę „1”, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę 1. Odpowiadaliśmy na pytania: „Ile jest elementów” oraz „Który z kolei jest wskazany element”. Poznaliśmy literę „m”, „ M”, jak „mama” lub „Marta”. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę „m” na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy z poznanych liter.

Dzieci miały również okazję uczestniczyć w jesiennych zajęciach arteterapeutycznych.

Wychowawczynie

26 października br.- przedszkolaki z naszej grupy uczestniczyły w pierwszych zajęciach arteterapeutycznych. Zajęcia te miały na celu utrwalenie wiadomości o jesiennej porze roku oraz zapoznanie dzieci z różnymi formami ekspresji twórczej- poprzez bazowanie na różnych działach arteterapii (muzykoterapia, poezjoterapia, aromaterapia, praca plastyczna).

Najpierw dzieci słuchały autorskiego wiersza „Niedźwiadek Borys”, na jego podstawie dowiedziały się, jakie elementy są charakterystyczne dla jesieni- według „Porannego kręgu”. I tak, obecną porę roku charakteryzuje kolor żółty, zapach lawendy, żywioł – wiatr, smak – krem czekoladowy, instrument – dzwonki rurowe. Następnie przedszkolaki odpowiadały na pytania do utworu, zapoznały się z dźwiękiem i zasadą działania dzwonków rurowych oraz wąchały olejek lawendowy. Tańczyły także z żółtymi wstążeczkami do jesiennej muzyki relaksacyjnej, naśladując powiew wiatru i dostosowując swoje ruchy do zmian tempa utworu. W dalszej części spotkania dzieci wykonały pracę plastyczną- kolaż: „Jesienne drzewo niedźwiadka Borysa”. Po zajęciach nadszedł czas na część najmilszą, przedszkolaki przygotowały sobie samodzielnie podwieczorek- herbatniki ze „smakiem jesieni”, czyli- z kremem czekoladowym 🙂

Podsumowując, z całym przekonaniem można stwierdzić, że zajęcia były twórcze, pachnące, relaksujące i smaczne!

Magdalena Glabiszewska

 

 

 

 

 

24 października br.- naszą grupę odwiedziła mama Tadzia. Pani Ewa spotkała się z dziećmi, aby przeczytać im- jedną z ich ulubionych książeczek- „Plastusiowy pamiętnik” Marii Kownackiej. Czytanie bajki sprawiło przedszkolakom ogromną radość! Uważnie słuchały pani Ewy, a po zakończonym czytaniu, serdecznie jej podziękowały i wręczyły upominek 🙂

12.10.br.- w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”- naszą grupę odwiedziła pani Karinka- mama Marii. Pani Karina przeczytała dzieciom przepiękny utwór zatytułowany: „Zając i tęcza”. Dzieci wykazały się niezwykłym zainteresowaniem, w ciszy i skupieniu słuchały czytanej historii. Po bajce, serdecznie podziękowały pani Karince za spotkanie- drobnym upominkiem i piosenką o świerszczyku pt. „Jesienny las”. Dziękujemy i liczymy na więcej tak radosnych spotkań!

6.10.br.- przedszkolaki z grupy „Pinokio”- samodzielnie przygotowały przepyszną sałatkę owocową. Nasze dzieci mają świadomość, jak niezwykle ważne jest spożywanie świeżych owoców- w codziennej diecie człowieka. A że mają one słodki smak i są baaardzo soczyste- wszyscy obecni-  pałaszowali je z zapałem. To były wyjątkowo pracowite i przyjemne zajęcia!

Wychowawczynie 🙂

Realizacja projektu „Oborniki- nasze miasto” w grupie „Pinokio”

           Przez trzy pierwsze tygodnie września grupa „Pinokio” realizowała projekt „Oborniki- nasze miasto”. Celem projektu było wzbogacenie wiadomości przedszkolaków o naszym mieście oraz utrwalenie, posiadanej już przez nich- wiedzy.

W naszej  sali zawiesiliśmy piękne fotografie Obornik i pobliskich miejscowości. Na ścianach pojawiły się mapy naszego miasta oraz plansze przedstawiające różne budynki. W „Centrum Badawczym” zgromadziliśmy,  przyniesione przez dzieci- zdjęcia, gazety i pocztówki związane z naszym miastem, a także albumy i książki. Dzieci dowiedziały się z nich, między innymi-  skąd wzięła się nazwa Oborniki oraz poznały ciekawe legendy i krótką historię miasta.

W sali znalazła się również „Siatka Pytań” i „Beczka Słów”. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały ciekawostek  i faktów o naszym mieście. Z zaangażowaniem wykonywały prace plastyczne; budowały makietę miasta z pudełek, rysowały mapę Obornik, wyklejały kolorową tapetą różne kształty budynków, rysowały  nasze przedszkole (wcześniej oglądały je z różnych stron, przeliczały okna i drzwi,  zwracały uwagę na elementy charakterystyczne).  Przedszkolaki w grupach pracowały nad oklejaniem kartonów, zamieniając je w budynki przedszkola. Wykonały również pracę plastyczną pt.: „Oborniki nocą”. Realizując projekt „Oborniki- nasze miasto”- dzieci utrwaliły znajomość swojego adresu, mówiły też o tym,  jak bezpiecznie poruszać  się ulicami miasta.

Zwieńczeniem projektu była wycieczka autokarem. Dzieci, wraz z kolegami z grupy „Krasnale”- zwiedzały  razem  z Julką (maskotką Obornik)-  najciekawsze miejsca naszego miasta. Na początku znalazły się nad Wartą (przystań przy ulicy Szamotulskiej), potem udały się na Rynek, gdzie przy pomniku Papieża Jana Pawła II- zapaliły znicz. Następnie przedszkolaki zatrzymały  się w parku i przy Pomniku Bohaterów II Wojny Światowej- uczciły poległych minutą ciszy. Przy Kościele św. Józefa, dzieci wsiadły do autokaru i udały się do Urzędu Miasta, gdzie spotkały się z Panem Burmistrzem- Tomaszem Szramą. W przemiłej atmosferze- Pan Burmistrz rozmawiał z dziećmi o projekcie, częstował dzieci słodyczami i wręczył wszystkim obecnym przewodniki  „Świat Julki”. Dzieci pełne pozytywnych wrażeń wróciły do przedszkola.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu „Oborniki- nasze miasto”- dała dzieciom wiele satysfakcji i radości, poszerzyła ich wiadomości oraz zachęciła do tego, by wspólnie z rodzicami- zwiedzać przepiękne zakątki Obornik i okolic.

Wychowawczynie 🙂

W dniu 12.06.2017r. dzieci z grupy Pinokio wyjechały do Parku Linowego „Adrenalina” w Obornikach., gdzie wspólnie spędziły czas na miłej zabawie. Do dyspozycji miały m. inn. system przeszkód zawieszonych na drzewach na niewielkiej wysokości, wśród nich tunele, ruchome mostki. Poza tym zjeżdżalnie, zjazdy na tyrolce, piaskownicę. Dzieci bezpiecznie się bawiły, jednocześnie rozwijały sprawność ruchową pokonując kolorowe przeszkody. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali dodatkowo instruktorzy oferujący pomoc przy ewentualnych przeszkodach.. Mamy nadzieję, że dzieci wróciły do przedszkola pełne wrażeń, a późniejszy niż przewidywano termin wyjazdu zrekompensował ich wcześniejsze rozczarowanie.

W ramach realizacji cyklu spotkań z książką w naszym przedszkolu, w mijającym roku szkolnym w grupie Pinokio, do akcji włączyli się rodzice dzieci. Rozumiejąc rolę, jaką w wychowaniu i rozwoju dziecka pełni książka, rodzice chętnie wspierali akcję i odwiedzali naszą grupę przynosząc ciekawą lekturę. Dzieci zawsze z dużym zaciekawieniem słuchały bajek, opowiadań, oglądając przy tym kolorowe ilustracje, czy rozwiązując zagadki. Poprzez czytanie buduje się zdolność do przeżywania, dostrzegania, czy nazywania emocji i odczuwania ich. Przeżycia te ukryte są w bohaterze bajek, a zawarte historie budują w dzieciach odwagę do wyrażania swoich uczuć. Rodzice rozumieją, że wspólne czytanie wpływa na rozwój wyobraźni, a także wzbogaca wiedzę dzieci o świecie.

Bardzo dziękujemy naszym gościom za poświęcony czas oraz przynoszone słodycze, które sprawiały dzieciom dużo radości. Mamy nadzieję na kontynuację akcji          w przyszłym roku szkolnym.

Ostatnim zrealizowanym projektem w grupie „Pinokio” był projekt „Woda” (Woda w naszym życiu).

Celem projektu było budowanie wiedzy o wodzie, o sposobach jej wykorzystania przez człowieka w życiu codziennym i transporcie. Dzieci rozbudzały ciekawość poznawczą poprzez obserwowanie i doświadczanie. Samodzielnie pracowały na tablicy interaktywnej, oglądały filmy dokumentalne oraz zadawały pytania (zamieszczane na siatce pytań), na które szukaliśmy odpowiedzi w Internecie oraz odpowiedniej literaturze.

W Centrum Badawczym przeprowadzały ciekawe eksperymenty z wodą, między innymi sprawdzały, które przedmioty toną, a które unoszą się na wodzie, sprawdzały pojemność wody w różnych naczyniach i wiele innych według własnych pomysłów.

Wyruszyły także na spacer po pomieszczeniach przedszkolnych znajdujących się na poszczególnych kondygnacjach budynku, gdzie szukały źródeł wody, a także na zewnątrz budynku.

Dzięki realizacji projektu dowiedziały się, że woda w kranie może pochodzić z rzeki lub jeziora, ale jest wcześniej oczyszczona. Wiedzą, że zużyta woda odpływa rurami do oczyszczalni ścieków. Wykonały też doświadczenie z niedokręconym kranem, przez co wiedzą, że wodę należy oszczędzać.

Na zajęciach plastycznych wykonywały plakaty w grupach, samodzielnie projektowały statki  i okręty, a także budowały je ze styropianu i dowolnych materiałów znajdujących się w skrzyni skarbów.

Poznały także zwierzęta mieszkające w różnych zbiornikach wodnych. Potem je malowały, wycinały i ozdabiały na zajęciach plastycznych.

Bardzo wzbogaciły swoją wiedzę podczas wizyty eksperta, pana Marcina Trafasa, pracownika UAM, który przeprowadził ciekawe eksperymenty z wodą, wykorzystując także przedmioty codziennego użytku, lub takie, które znajdują się w każdej kuchni np. sól, ocet, soda.

Realizacja projektu woda była dla dzieci cennym doświadczeniem. Dzieci zrozumiały, że wodę należy oszczędzać, wiedzą, że na świecie są miejsca, gdzie jej brakuje.

Grupa Pinokio zrealizowała kolejny projekt: „Powietrze” (Latanie). Celem projektu było  między innymi wzbogacanie słownictwa dzieci o pojęcia związane z lataniem, rozbudzanie zainteresowania zjawiskami fizycznymi, takimi jak: latanie i unoszenie się w powietrzu.

W trakcie projektu dzieci dowiedziały się, że latawce unoszone są przez wiatr, a ptaki latają dzięki piórom, skrzydłom, lekkim kościom i mocnym mięśniom. Zdobyły także wiedzę o tym, że balon unosi się dzięki temu, że wypełnia go ciepłe powietrze. Wiedzą również, że samolot lata dzięki skrzydłom, opływowym kształtom i silnikowi. Wiedzę tę zdobyły między innymi poprzez  filmy  oglądane na tablicy interaktywnej oraz badanym na zajęciach zjawiskom i doświadczeniom.

Dzieci zadawały wiele pytań, które zamieściliśmy na siatce pytań, a także poszerzały słownictwo , a nowe słowa systematycznie pojawiały się na beczce słów.

Dzieci projektowały też ciekawe modele maszyn latających, wykonywały latawce    z różnorodnych materiałów plastycznych, porównywały pióra ptaków, a także przeliczały, klasyfikowały i tworzyły z nich zbiory.  Słuchały odgłosów ptaków i potrafiły je podzielić na różne gatunki. Wiedzą, co to są ptaki nieloty, migrujące lub zimujące.

Obejrzały również wiele filmów dokumentalnych o ptakach, widziały start samolotu (oraz ich różne rodzaje) oraz lot balonem.

W trakcie spacerów wykonywały wiele obserwacji ptaków, sprawdzały skąd wieje wiatr. Wiedzą także, jaką rolę pełni wiatr dla niektórych maszyn latających, a także dla ptaków.

Realizacja projektu „Powietrze” była kolejnym ciekawym doświadczeniem dla dzieci z grupy „Pinokio”.

Grupa Pinokio realizowała w ostatnich czterech tygodniach kolejny projekt edukacyjny, pt. „Człowiek –cudowna maszyna”.

Celem projektu było wzbogacenie wiedzy dzieci o budowie i funkcjach poszczególnych części ciała. Dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały filmy na tablicy interaktywnej oraz wykonywały zadania dotyczące projektu. Bardzo chętnie wykonywały również prace plastyczne.

W Centrum Badawczym dzięki pomocy rodziców zgromadziliśmy literaturę na temat ciała człowieka oraz zdjęcia rentgenowskie. Fragment naszej sali zamienił się w mały gabinet lekarski, a w nim umieściliśmy wiele akcesoriów medycznych, takich jak: stetoskop, fartuchy lekarskie, czepki, patyczki, kule ortopedyczne, strzykawki, broszury i wiele innych akcesoriów. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zabawach, chętnie wchodziły w role lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów przychodni.
Z wielką powagą „wypełniały” dokumentację medyczną i wypisywały recepty. Przeprowadziliśmy również eksperymenty, dzięki którym przedszkolaki zrozumiały, jak odbiera świat człowiek niewidzący i niesłyszący. Poznały zmysły człowieka i nauczyły się o nich piosenki.

Dzieci miały okazję przełamać strach przed wizytą u lekarza, odwiedzając przedszkolny „Szpital dziecięcy”. W trakcie tej wizyty zostały zmierzone i zważone.

W ciągu czterech tygodni grupa Pinokio realizowała kolejny projekt „Roślina (Od nasionka do nasionka)”.

Celem projektu było między innymi poszerzenie wiedzy dzieci o potrzebach roślin, rozbudzenie zainteresowania przedszkolaków procesami zachodzącymi w przyrodzie, rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego.

W Centrum Badawczym zgromadziliśmy wiele roślin cebulowych przyniesionych przez dzieci, nasiona kwiatów, warzyw i zbóż, cebule oraz narzędzia ogrodnicze. Dzieci dowiedziały się, jakie potrzeby mają rośliny, tj. co jest im niezbędne do prawidłowego wzrostu. Przeprowadziły eksperyment, polegający na umieszczeniu posadzonych cebul w dwóch miejscach: słonecznym i bez dostępu światła oraz obserwacji ich wzrostu. Z radością założyły swój ogródek kwiatowy na terenie boiska przedszkolnego, gdzie prowadziły systematyczne obserwacje i dbały o swoją rabatkę.

W sali do kolorowych doniczek wysiewały nasiona kwiatów, zbóż i warzyw, sadziły cebulę oraz wysiewały rzeżuchę. Samodzielnie wykonały również sałatkę owocową. Wzbogaciły swoją wiedzę oglądając animacje na tablicy interaktywnej oraz wykonując zadania i formułując własne wnioski o świecie roślin.

Wiele emocji dzieciom z naszej grupy dostarczyła wizyta eksperta, pana Kazimierza Paprzyckiego, który przekazał wiele interesujących informacji o życiu pszczół, między innymi o ich pożytecznej roli w świecie przyrody. Ekspert przedstawił budowę ula i pokazał niezbędne narzędzia potrzebne do uzyskania miodu.

W ciągu całego trwania projektu, dzieci z dużym zaangażowaniem wypełniały poszczególne zadania w ramach projektu, m.in. wykonywały ciekawe prace plastyczne, chętnie przeliczały, porównywały, formułowały i wyciągały wnioski z poczynionych obserwacji przyrodniczych. Dowiedziały się jak należy rośliny pielęgnować, czego potrzebują i jaką rolę pełnią w naszym życiu. Przedszkolaki poznały zwierzęta, które pomagają w użyźnianiu gleby oraz te, które szkodzą roślinom.

Projekt „Roślina” cieszył się wielkim zainteresowaniem dzieci oraz dużym zaangażowaniem rodziców, którzy chętnie wzbogacali nasz kącik przyrody w Centrum Badawczym.