Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Przedszkola nr 1 Bajeczka w Obornikach z dnia 16 października 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania Przedszkola nr 1 Bajeczka w Obornikach ze względu na sytuację epidemiologiczną

Zarządzenie Nr 13/2020

 

Dyrektora Przedszkola nr 1 Bajeczka w Obornikach

z dnia 16 października 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania

 Przedszkola nr 1 Bajeczka w Obornikach

ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2020 r., po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach

zarządzam, co następuje:

 

&1

  1.  Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu nr 1 Bajeczka w Obornikach w okresie od 20 października  2020r.  do dnia 23 października 2020r.  ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania we wszystkich grupach będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

&2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola nr 1 Bajeczka w Obornikach.

&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 października 2020.

Renata Kijek

Dyrektor

Przedszkola nr 1 Bajeczka w Obornikach