Logorytmika

Zajęcia logorytmiczne odgrywają ogromną rolę w rozwoju dziecka. W szczególny sposób wpływają profilaktycznie i korygująco na wymowę, wspomagając również wszechstronny rozwój jego osobowości, przede wszystkim na rozwój intelektualny, emocjonalny, psychofizyczny, a także społeczny. Ruch przy muzyce przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka, wprowadza element zabawy i odprężenia, dzięki czemu w naturalny sposób kształtują się procesy poznawcze oraz dostarcza dzieciom radości z zabawy. Logorytmika to również ćwiczenia usprawniające motorykę dużą i małą, ćwiczenia sprawności ruchowej, orientacji w zakresie schematu własnego ciała, orientacji przestrzennej, celowości planowania ruchów ciała, koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – ruchowej. Łącząc  ruch, muzykę słowo  wszechstronnie rozwijają się oraz korygują, usprawniają zaburzone funkcje językowe, emocjonalne, intelektualne i społeczne.

Zajęcia logorytmiczne odgrywają ogromną rolę w rozwoju dziecka. W szczególny sposób wpływają profilaktycznie i korygująco na wymowę dziecka, wpływają również na wszechstronny rozwój jego osobowości,  między innymi na rozwój intelektualny, emocjonalny i psychofizyczny.

Zajęcia logorytmiczne pozwalają dzieciom uzyskać:

  • zdrowie – dzięki ćwiczeniom logopedycznym dziecko kształtuje poprawność wymowy, eliminuje w znaczący sposób wady wymowy: fizjologiczne i nabyte; dzięki tym zajęciom dziecko również dba o ogólny rozwój psychofizyczny, tego rodzaju zajęcia ruchowe, wykorzystujące elementy logopedii i muzyki kształtują postawy interpersonalne oraz integrację w grupie;
  • radość – poprzez wspólne zabawy dzieci nabierają większej wiary w siebie, łatwiej nawiązują kontakty,
  • mają możliwość osiągania lepszych wyników w szkole – dzięki kształceniu różnych umiejętności: rozwijają pamięć, wyraźniej i odważniej mówią, dokładniej i staranniej kreślą, rysują i piszą.

Ponadto, zajęcia te:

  • zaspokajają dziecięcą potrzebę ruchu, zabawy i kontaktu ze sztuką
  • pozytywnie wpływają na wzbogacenie przeżyć i rozwój zainteresowań dzieci
  • rozwijają wrażliwość emocjonalną i estetyczną, pogłębiają przeżywanie i rozumienie piękna
  • rozwijają aktywną i twórczą wyobraźnię
  • wpływa na rozwój myślenia, spostrzegawczość i pamięć
  • kształtują w dziecku potrzebę czystej wymowy oraz dbałość o język a elementy logopedii sprawiają, że zajęcia te są atrakcyjną formą korygowania wad wymowy.

Ruch przy muzyce przyczynia się do ogólnego rozwoju dziecka, wprowadza element zabawy i odprężenia, dzięki czemu w naturalny sposób wyrabiają się procesy poznawcze.

Nadrzędnym celem programu jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jej rozwoju w atrakcyjnych dla młodszego dziecka formach słowno- ruchowo- muzycznych zabaw.

 

Cele ogólne:

– profilaktyka logopedyczna

– pobudzanie rozwoju mowy

– usprawnianie motoryki dużej i małej

– rozwijanie sprawności ruchowej

– rozwijanie percepcji słuchowej

– rozwijanie orientacji czasoprzestrzennej i w schemacie ciała

– rozwijanie koordynacji ruchowej

– kształcenie słuchu muzycznego

 

Cele szczegółowe: dziecko:

– potrafi prawidłowo emitować głos

– ekonomicznie gospodaruje oddechem, używa prawidłowego toru oddechowego

– posiada lepszą sprawność aparatu artykulacyjnego

– różnicuje dźwięki mowy

– identyfikuje różnorakie dźwięki otoczenia, potrafi zapamiętać kolejność ich prezentowania

– zapamiętuje i odtwarza melodie, rytmy, słowa, potrafi je połączyć z układami ruchowymi

– kształtuje  mowę i komunikację

– posiada lepsze poczucie rytmu, tempa, – posiada lepszą sprawność w zakresie dużej motoryki, sprawnie i celowo wykonuje ruchy

– szybko reaguje ruchowo na sygnały słowne, dźwięk, ciszę

– współpracuje w grupie podczas tworzenia wspólnych układów rytmiczno-muzycznych

 

Metody Pracy:

– metody aktywności ruchowej

– zabawowe

– naśladowcze

– praktycznego działania

 

Formy pracy:

– zespołowa

– grupowa

– w parach

Łącząc powyższe metody i formy pracy można wszechstronnie rozwijać oraz korygować i usprawniać zaburzone funkcje językowe, ruchowe, emocjonalne, intelektualne i społeczne.

 

Propozycje ćwiczeń:

Ćwiczenia artykulacyjne:

-ćwiczenia języka, ćwiczenia warg, ćwiczenia podniebienia miękkiego, ćwiczenia ruchów dolnej szczęki

– zabawy językowe i dźwiękonaśladowcze

Ćwiczenia oddechowe:

– połączone z dmuchaniem, chuchaniem i odgłosami ludzkiego ciała

– ćwiczenia oddechu przeponowo – brzusznego w czasie słuchani muzyki relaksacyjnej

– połączone z ruchami rąk, nóg i tułowia

– ćwiczenia z zastosowaniem rekwizytów

Ćwiczenia rytmizujące:

– odtwarzane rytmu poprzez ruch swobodny, planowany, układy ruchowe i przestrzenne

– powtarzanie głosem motywów melodycznych

– ruch przy muzyce i akompaniamencie naturalnym, oraz perkusyjnym

Ćwiczenia słuchowe:

– rozpoznawanie dźwięków otoczenia wydawanych przez różne przedmioty, zwierzęta , instrumenty

– rozpoznawanie źródeł dźwięków, natężenia, wysokości

Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze:

– zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy z rekwizytami

– ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę, ćwiczenia sprawności ruchowej, orientacja w zakresie schematu własnego ciała, orientacji przestrzennej, celowości ruchów ciała, koordynacji wzrokowo- ruchowej i słuchowo- ruchowej

Dorota Brączkowska